Edukacja językowa

JĘZYK ANGIELSKI ORAZ JĘZYK HISZPAŃSKI Z NATIVE SPEAKEREM

Nauka języka angielskiego oraz hiszpańskiego od najmłodszych lat ma swoje zalety. Dziecięcy mózg chłonie jak gąbka – bardzo szybko przyswaja nowe wiadomości. Warto wykorzystać te zdolności i zacząć naukę języka jak najwcześniej. Dzięki temu dziecko w sposób naturalny przyswoi nowe słówka i zwroty, co będzie świetną bazą dla dalszej językowej edukacji. Innym atutem nauki języka w tak młodym wieku jest też brak barier. Małe dziecko nie wstydzi się popełniać błędy, nie ma oporów przed mówieniem, jak to często bywa u dorosłych, którzy uczą się języka obcego. Dzięki temu nauka jest efektywniejsza, a dziecko chętniej wykorzystuje nowe umiejętności w codziennym życiu. Najważniejsza jednak w tym wszystkim jest przyjemność z nauki. Język Angielski oraz Hiszpański w przedszkolu ma zwykle formę zabawy, więc nauka nie jest nudna i dziecko radośnie bierze w niej udział. To sprawia, że nowe słowa i zwroty wchodzą do głowy naturalnie, szybciej niż na lekcjach w szkole.  

Language Education

ENGLISH AND SPANISH LANGUAGE WITH NATIVE SPEAKER

Learning English and Spanish from an early age has its advantages. A child’s brain absorbs like a sponge – it assimilates new messages very quickly. It is worth using these skills and learning the language as early as possible. Thanks to this, the child will learn new words and phrases in a natural way, which will be great information for further language education. Another advantage of learning a language at such a young age is the lack of barriers. A small child is not ashamed to make mistakes, he has no hesitation in speaking, as is often the case with adults who learn a foreign language. Thanks to this, learning is more effective and the child uses new skills in everyday life. However, the most important thing in all this is the pleasure of learning. English language Polish language in kindergarten and language game, Spanish learning is not boring and the child will happily participate in it. To make new words and phrases change to places naturally, higher for lessons in school.

Educación de idiomas

IDIOMA INGLÉS Y ESPAÑOL CON HABLANTE NATIVO

Aprender inglés y español desde temprana edad tiene sus ventajas. El cerebro de un niño se absorbe como una esponja: asimila nuevos mensajes muy rápidamente. Vale la pena utilizar estas habilidades y aprender el idioma lo antes posible. Gracias a esto, el niño aprenderá nuevas palabras y frases de forma natural, lo que será una gran información para continuar con la educación del idioma. Otra ventaja de aprender un idioma a una edad tan temprana es la falta de barreras. Un niño pequeño no se avergüenza de cometer errores, no duda en hablar, como suele ser el caso de los adultos que aprenden un idioma extranjero. Gracias a esto, el aprendizaje es más efectivo y el niño utiliza nuevas habilidades en la vida cotidiana. Sin embargo, lo más importante de todo esto es el placer de aprender. Idioma inglés Idioma polaco en jardín de infantes y juego de idiomas, el aprendizaje del español no es aburrido y el niño participará felizmente en él. Hacer que las palabras y frases nuevas cambien a lugares naturalmente, más altos para las lecciones en la escuela.

kobyła
Europejskie Niepubliczne Przedszkole Zaczarowana Pozytywka
Obserwuj nasze social media:
Newsletter dla rodziców

© Przedszkole Zaczarowana Pozytywka, wszystkie wszystkie prawa zastrzeżone